KAKO DOBITI IZVESTAJ KREDITNOG BIROA

 

 • Koje podatke sadrži Izveštaj Kreditnog biroa?Za fizička lica izveštaj Kreditnog biroa sadrži podatke o:
  • Tekućim obavezama, kao što su obaveze po osnovu kredita, lizing ugovora, tekućih računa, debitnim i kreditnim karticama i aktiviranim jemstvima;
  • Potencijalnim obavezama, kao što su podaci o pozajmicama po tekućim računima i datim jemstvima (žirantima) po kreditima drugih građana, pravnih lica i preduzetničkih radnji;
  • Neurednosti u izmirivanju dospelih obaveza koja uključuju iznos i vreme trajanja neizmirene obaveze.
 • Čiji podaci su obuhvaćeni u sistemu Kreditnog biroa?U sistemu Kreditnog biroa su obuhvaćeni podaci o obavezema lica prema pružaocima usluga koji imaju potpisan Ugovor sa UBS po poslovima Kreditnog biroa. Spisak pružalaca usluga čija su potraživanja uključena u sistem KB možete videti ovde. Spisak korisnika izveštaja Kreditnog biroa možete pogledati ovde.
 • Ko sve može preuzeti Izveštaj od Kreditnog biroa?Izveštaj od Kreditnog biroa može preuzeti samo ovlašćeni radnik banke, lizing kompanije ili drugog pružaoca usluga, kojima se građani obraćaju za korišćenje usluge. Izveštaj se može povući samo na osnovu date pisane saglasnosti fizičkog lica na koga se Izveštaj odnosi.
 • Da li građani mogu dobiti Izveštaj od Kreditnog biroa za sopstvene potrebe?Da. Građani za sopstvene potrebe mogu dobiti Lični izveštaj radi uvida u podatke koji se o njima vode kod banaka i drugih pružalaca usluga, radi eventualne reklamacije na tačnost podataka, kao i za druge potrebe.
 • Gde građani mogu podneti zahtev za dobijanje Ličnog izveštaja?Zahtev za izdavanje Ličnog izveštaja građani mogu podneti kod bilo koje banke ili kod Kreditnog biroa i on će im biti dostavljen na način koji oni sami odrede (npr. faksom, mejlom, poštom).Takođe, građanima je omogućeno i preuzimanje Ličnog izveštaja u prostorijama Kreditnog biroa, kao i elektronskim putem preko Portala KB (www.kreditnibiro.com).

  Nephodni preduslovi za korišćenje usluga na portalu Kreditnog biroa su dati u Uslovima korišćenja portala koje možete pogledati ovde.

 • Koliko iznosi naknada za dobijanje Ličnog izveštaja?Prvi Lični izveštaj koji građani preuzmu u toku kalendarske godine je besplatan, dok se ostali plaćaju po standardnoj tarifi naknada za usluge Kreditnog biroa.
 • Da li su u Izveštajima Kreditnog biroa dostupni podaci iz prošlosti?Da. U izveštajima Kreditnog biroa za fizička lica prikazuju se pozitivni i negativni podaci o aktivnim uslugama, kao i o uslugama koje su otplaćene ili ugašene i to 3 godine nakon prestanka ugovornog odnosa sa pružaocem usluge, odnosno od konačne otplate kredita ili gašenja druge usluge.
 • Da li postoji mogućnost besplatnog uvida u podatke koji se vode o građanima?Da. Građani kod Kreditnog biroa mogu izvršiti lični uvid u podatke koji se o njima vode u Kreditnom birou. Ovaj način provere podataka je oslobođen plaćanja naknade, a vrši se u prostorijama Kreditnog biroa, Bulevar kralja Aleksandra 86/I, radnim danima (ponedeljak-petak) od 8-15 časova.
 • Koja je namena izveštaja koji koriste banke i drugi pružaoci usluga?Banke, lizing kompanije i drugi pružaoci usluga preuzimaju izveštaj za podnosioca zahteva za kredit, lizing ili drugu uslugu. Na osnovu izveštaja dobijenog od Kreditnog biroa, pružalac usluge procenjuje kreditnu i platežnu sposobnost fizičkog lica.
 • Kako se definiše neurednost (docnja) građana u izmirivanju obaveza?Aktima koje su doneli osnivači Kreditnog biroa, neurednost odnosno docnja u izmirivanju obaveza građana predstavlja dospelu neizmirenu obavezu od 60 i više dana. Na primer, docnja po kreditu nastaje kada fizičko lice ne izmiri dospelu ratu po osnovu kredita u roku od 60 dana, računajući od dana dospeća rate, ili kada nedozvoljeno prekoračenje po tekućem računu ne izmiri u pomenutom roku, računajući od dana nastanka nedozvoljenog prekoračenja.
 • Kakva je ažurnost u vođenju podataka o fizičkim licima?Postignuta je dnevna ažurnost u vođenju podataka o fizičkim licima, odnosno sve promene izvršene kod banaka i drugih članica Kreditnog biroa u toku dana (novi krediti, otplate postojećih kredita, gašenje računa, izmirena docnja i slično) pružaoci usluga su u obavezi da dostave istog dana. Izvršene promene biće prikazane u izveštaju Kreditnog biroa narednog dana od dana dostavljanja.
 • Ko donosi odluku o pružanju usluge?Odluka o pružanju usluge u isključivoj je nadležnosti banke odnosno drugog pružaoca usluge.
 • Ko je odgovoran za tačnost podataka u izveštajima Kreditnog biroa?Za tačnost podataka u izveštajima Kreditnog biroa odgovorne su banke, lizing kompanije i drugi pružaoci usluga koji su te podatke dostavili i samo oni imaju mogućnost i obavezu da te podatke redovno ažuriraju i isprave, ukoliko se ustanovi da je reč o pogrešnom ili neažurnom podatku.
 • Na koji način fizička lica mogu reklamirati pogrešan ili neažuran podatak?U slučaju da je unet pogrešan podatak o obavezama građana kod banaka i drugih pružalaca usluga, predviđena je mogućnost reklamacije koja se podnosi na Zahtevu za ispravku-dopunu, koji se dobija pri izdavanju Ličnog izveštaja. Zahtev za izmenu podataka može se podneti bilo kojoj banci, Kreditnom birou, kao i banci koja je dostavila pogrešan podatak. Uneti podaci iz Zahteva za ispravku i dopunu se elektronski prosleđuju banci ili drugoj članici Kreditnog biroa, na koju se podatak odnosi, na obradu reklamacije (prihvatanje ili odbijanje). Predviđeni rok za ispravku podatka je 15 dana, ali u praksi se najčeše ove izmene vrše u roku 2-3 radna dana, ukoliko je zahtev opravdan.
 • Koje su obaveze banke odnosno drugog pružaoca usluge kod rešavanja reklamacije?Banke i drugi pružaoci usluge su dužni da obrade i zaključe reklamaciju, a zatim da preuzimanjem Kontrolnog izveštaja utvrde da li su u svojoj bazi izvršili izmenu pogrešno unetog podatka.
 • Koja prava imaju fizička lica u slučaju da banka ili lizing kompanija ne izvrši ispravku pogrešnog podatka?Na osnovu Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga („Službeni glasnik RS 139/2014), fizička lica treba da upute pisani prigovor banci ili lizing kompaniji. Ukoliko banka ili lizing kompanija odgovori negativno ili ne odgovori u roku od 15 dana, fizičko lice se može obratiti Narodnoj banci Srbije – Centru za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga.
 • Korisnici izveštaja

  Korisnici izveštaja mogu preuzimati izveštaje od Kreditnog biroa ukoliko imaju potpisan ugovor sa Udruženjem banaka Srbije o saradnji na poslovima Kreditnog biroa, a na osnovu potpisane saglasnosti fizičkog lica ili zakonskog zastupnika pravnog lica na koje se podaci odnose. Izveštaje mogu preuzimati samo lica koja su za to ovlašćena od strane pružaoca usluga. Korisnici izveštaja Kreditnog biroa su:

  1. Banke

  1. ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD
  2. AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA „AIK BANKA“ AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
  3. ALPHA BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
  4. BANKA INTESA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
  5. BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
  6. CRÉDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA, AKCIONARSKO DRUŠTVO, NOVI SAD
  7. DIREKTNA BANKA A.D. KRAGUJEVAC
  8. ERSTE BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD
  9. EUROBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
  10. FINDOMESTIC BANKA A.D. BEOGRAD
  11. HALKBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
  12. JUBMES BANKA A.D. BEOGRAD
  13. KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD
  14. MARFIN BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
  15. MIRABANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
  16. MTS BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
  17. NLB BANKA A.D. BEOGRAD
  18. OPPORTUNITY BANKA A.D. NOVI SAD
  19. OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD
  20. PIRAEUS BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
  21. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD
  22. RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD
  23. SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
  24. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD
  25. SRPSKA BANKA A.D. BEOGRAD
  26. TELENOR BANKA A.D. BEOGRAD
  27. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
  28. VOJVOÐANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
  29. VTB BANKA A.D. BEOGRAD

  2. Lizing kompanije

  1. CA LEASING SRBIJA DOO BEOGRAD
  2. ERB LEASING A.D. BEOGRAD
  3. HETA LEASING DOO BEOGRAD
  4. INTESA LEASING DOO BEOGRAD
  5. LIPAKS DOO BEOGRAD
  6. NBG LEASING DOO BEOGRAD
  7. NLB LEASING DOO BEOGRAD
  8. PIREAUES LEASING DOO BEOGRAD
  9. PORSCHE LEASING SCG DOO BEOGRAD
  10. PROCREDIT LEASING DOO BEOGRAD
  11. RAIFFEISEN LEASING DOO BEOGRAD
  12. S-LEASING DOO BEOGRAD
  13. SOGELEASE SRBIJA DOO BEOGRAD
  14. UNICREDIT LEASING SRBIJA DOO BEOGRAD
  15. VB LEASING DOO BEOGRAD
  16. ZASTAVA ISTRABENZ LIZING DOO BEOGRAD

  3. Državni fondovi i agencije

  • AGENCIJA ZA OSIGURANJE I FINANSIRANJE IZVOZA
  • FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE
  • GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE
  • RAZVOJNI FOND AP VOJVODINE

  4. Mobilni operateri

  • TELEKOM SRBIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
  • TELENOR DOO BEOGRAD
  • VIP MOBILE DOO BEOGRAD

  5. Ostali korisnici izveštaja

  • DINERS CLUB INTERNATIONAL DOO BEOGRAD

  PROCITAJ JOS

  SUNKA HAKER IZ SRBIJE POKUSAO OROBITI BANKU U DABLINU

 

Share
Popularno
loading...

SLIČNE VESTI