DENIS KULJIS KOLUMNA: Hrvatska od A do U

DENIS KULJIŠ KOLUMNA: Hrvatska od A do U. Hrvatska je bila politički potpuno pacificirana u doba HDZ vlade Ive Sanadera i Jadranke Kosor. Stranka Pupovca bila je dio vladajuće koalicije. A onda je na vlast došao Milanović…

[to bi netko u Srbiji trebao misliti o doga|ajima u Hrvatskoj? Mora li ga zabrinjavati navodna “usta{izacija”? Ne treba, to je naprosto ljevi~arski narativ. Veliko “U” i “Azra” na svakom neo`bukanom zidu? Da, pa {to?

Ljevi~ari, politi~ki alternativci i blogeri poti~u ideju da je desnica trijumfirala u dru{tvu i u politici. Nije to~no. Stvari stoje kao i prije, nisu se promijenile, jer nije bilo dubinskih razloga da se promijene. Postoji li rezidualni antisrpski sentiment u hrvatskom dru{tvu, ne{to nalik na rasizam, ili kultur-rasizam? Postoji. Nezaboravni je {tos jo{ davno prije rata emitirao zagreba~ki “Radio 101” kad je napravio la`nu anketu na ulicama s pitanjem: “[to je za vas nacionalizam?” Jedan je tobo`nji sudionik odgovorio (na purgerskoj kajkav{tini): “Je, pa to je ono kad mrzite Srbe vi{e nego kaj bi bilo normalno!” To je, zapravo, definicija kultur-rasizma, a ne nacionalizma, jer se onome {to je blisko i isto mo`e{ odupirati samo ako feti{izira{ male razlike pa iza|e{ izvan okvira racionalnoga…

Politizacija hrvatsko-srpskih odnosa nije dubinski utjecala na dru{tvene stavove. Ne treba precjenjivati politiku, {tovi{e, ne mo`e{ je dovoljno potcijeniti kad je rije~ o utjecaju na op}u klimu. Dakle, sve suprotno onome {to se pi{e po novinama, pa to treba skrupulozno razjasniti.

Prvo – usta{izacija. Kao slu`bena politika hrvatske vlade ili predsjednice Republike apsolutno se ne proklamira, jer se ni{ta sli~no ne smije iskazivati u zemlji koja je ~lanica Europske unije. Mogu li oni tako u sebi misliti, a drugo govoriti? Teoretski mogu, ali u stvarnosti – nije tako. Gotovo nitko u hrvatskom politi~kom spektru ne misli da je {teta {to je usta{ka dr`ava propala, niti da su je sa~injavali pametni i po{teni ljudi koji su poku{avali u~initi ne{to ispravno, ili da njihova djela zavrije|uju pohvalu. Ba{ nitko ne misli sve to, a samo neki, doista, misle samo ne{to od toga – star~evi}anci, koji su marginalci, ali postoje, i u{li su u sklop Domoljubne koalicije. Oni koketiraju s fa{isti~kim i totalitarnim ideologijama, a jedino {to im se mo`e uzeti kao olakotna okolnost jest da su idioti i da su politi~ki bezna~ajni. No, to je velik teret za ve}insku stranku vladaju}e koalicije, ali ni na koji na~in ne utje~e na smjer hrvatske dr`avne politike, niti bi to koga trebalo zabrinjavati – osim Hrvata.

Politi~ki, hrvatska se dr`ava mora dr`ati zadanih formata me|unarodne politike koje joj name}e ~lanstvo u Uniji. To nije apstraktna regula, nego se sankcionira izravnim diplomatskim intervencijama va`nih zemalja zapadnog saveza. Balkan, uklju~uju}i Sloveniju, jo{ }e dugo, dugo dr`ati pod prismotrom i pod kontrolom. [to je jako dobro. Ta tko bi ovim doma}im mangupima ostavio prostor da formiraju originalne koncepcija i vlastite nacionalne prioritete? U cijeloj biv{oj Jugoslaviji, samo je Makedonija odabrala takav put i moglo bi se re}i da je Gruevski jedini `ivi nasljednik druga Tita – {to zna~i da ne}e dugo!

Usta{izacija, dakle, ne postoji kao politika, nacional-fa{izam se unekoliko promovira kroz retrogradnu i provincijalnu kulturu, a prisutan je i o~it desni~arski i filofa{isti~ki folklor. No, toga ima posvuda na Balkanu, ovdje se zove usta{tvo, a drugdje se iskazuje pod drugim imenima, s tim da ~etni{tvo nikako ne bih s tim izjedna~avao, jer su dana{nji sljedbenici Dra`e Mihailovi}a – ako ih uop}e ima – vi{e neki jugoslavenski pasatisti, kao {to je i on bio, nego stvarni desni~ari. Rojalisti i slavenofili ideolo{ki, oni su {to se ti~e vojne strategije bili izgubljeni u svemiru, a u pogledu zlo~ina, standardna balkanska genocidna ekipa, ni bolja ni gora od ostalih. Ljoti}evci bi bili bli`i usta{kom modelu, ali njih danas nema, za Dimitrija nitko nije ~uo, mora{ ipak biti malo obrazovaniji da ne{to zna{ o tom `alosnom i proma{enom liku, dok radikalski ultraradikali imaju vi{e veze s Udbom, nego s historijskim fa{izmom.

U Srbiji je, naprosto, sve tako komplicirano i druk~ije. To je jedna anomalijska zemlja unutar jugoslavenske europske anomalije i mora{ primijeniti finu analitiku koja iziskuje veliku akribiju i teoretski napor da istra`i{ fenomenologiju te devijacije. A ona je, zapravo, posve neproduktivna, sterilna, ju~era{nja pojava, i ne}e utjecati ni na srpsku politiku, ili na srpsko-hrvatske odnose. Politi~ki odnosi zadani su vanjskopoliti~kom prinudom, a oni `ivotni, stvarni, ne zavise od politike.

Navodna usta{izacija, odnosno “kulturkampf”, idejna borba koja se vodi, utjecat }e samo na razvoj hrvatskog dru{tva, i to na najgori mogu}i na~in…

Zagreb, 11. januara 2015 - Premijer Hrvatske Zoran Milanovic daje izjavu za medije u izbornom stabu Ive Josipovica u Zagrebu. Milanovic je veceras izjavio da ce vlada biti "poslednja brana povratku kriminalnog udruzenja na vlast", ukoliko kandidatkinja HDZ za predsednika Kolinda Grabar Kitarovic bude pobedila u drugom krugu izbora. TANJUG / FOTO HINA / LANA SLIVAR DOMINIC / tj

TANJUG / FOTO HINA / LANA SLIVAR DOMINIC

Milanović je izbacio Pupovca iz igre, a zatim, nastojeći sakriti neuspjeh u ekonomiji, izveo niz političkih diverzija, počev od ćirilice u Vukovaru…

Hrvatska je bila politi~ki potpuno pacificirana u doba hadezeovske vlade Ive Sanadera i Jadranke Kosor. Srpska stranka Milorada Pupovca bila je dio vladaju}e koalicije i davala im potpredsjednika vlade. Kad je na vlast do{ao Milanovi}, izbacio je Pupovca iz igre, a zatim, potkraj mandata, nastoje}i sakriti neuspjeh svoje vlade na reformskom i ekonomskom planu, izveo niz politi~kih diverzija na divizivnim pitanjima, oko }irilice u Vukovara, “rodne politike” i sli~nih tema na kojima je ljevica u manjini, ili se neki napredni obrasci ne mogu normativno nametnuti. Izazvao je mobilizaciju desnice, {to je onda, konzekventno, mobiliziralo ljevicu da mu pru`a podr{ku. Toliko ih je uza se time vezao da je mirno mogao zatvoriti srpsku granicu, ne riskiraju}i da ga proglase odvratnim srbomrscem iako je dao nekoliko izjava u kojima se razotkrio kao najgori bigot s politi~ki nekorektnim stajali{tima oko tih “narodnih pitanja”. No, svi su znali – on ne mrzi Srbe vi{e nego kaj bi bilo normalno!

Skupina birokratskih oportunisti koji sa~injavaju vrh njegove stranke (gdje ima dosta Srba) nikad mu se nije suprotstavila oko te stra{ne politizacije nacionalnih i konzervativnih sentimenata. Kad su izgubili izbore, priklju~ile su im se klijentelisti~ke mase, izdr`avana populacija kojekakvih aktivista, kojima je njegova vlada davala stotine milijuna, umjesto da ih ulo`i u ekonomiju. To je lako razumjeti – nekoliko desetaka tisu}a eura kupuje glasnu potporu na internetu, a ne zna~i ni{ta kao pomo} privredi, a osim toga, ako se razviju industrija i ekonomija, ljudi }e se okrenuti od socijalizma i socijaldemokrata, bit }e sve vi{e liberalno i prokapitalisti~ki nastrojeni…

Politi~ka ekonomija socijaldemokracije zahtijeva da bankrotira{ dr`avu bud`etskim pomaganjem propalih javnih poduze}a gdje dobiva{ glasove, uz o~uvanje “ste~enih prava” i predimenzioniranje javnih slu`bi u koje }e{ smjestiti svoje ~lanove. Naravno, s tom ekonomskom politikom dr`ava mora propasti, a i stranka koja je vodi – ako se ne predstavi kao posljednja brana pred nadiru}im fa{izmom na lokalnoj razini, odnosno kapitalisti~kim “neoliberalizmom” na globalnoj.

Sva neopisiva buka koja se u Hrvatskoj podi`e oko navodne usta{izacije i fa{izacije, koja nije ni{ta ve}a nego {to je bila, i ne}e se mijenjati zbog nekih politi~arskih izjava i akcija, nego jedino dubinskom promjenom ekomije i dru{tva, proizvod je te ljevi~arske histerije onemogu}enih kruhoboraca.

Ali, pobu|ivanje autodestruktivnih sentimenata ima te{ke posljedice ondje gdje ih ne bi o~ekivao… Za hrvatski razvoj nisu najbitniji odnosi sa Srbijom ili Bosnom i Hercegovinom. Dovoljno je da su normalni, nema tu nikakve prilike koja bi donijela veliki razvojni skok hrvatskoj ili srpskoj ekonomiji. Za Hrvatsku je trenutno najva`niji odnos s – Mad`arskom. Mad`arska je klju~ni partner za prometne i energetske investicije. U naftu, elektrane, modernu `eljeznicu, lu~ke kapacitete, naftovod i plinovod. Ali, pobu|eni autizam “hrvatsvuju{~eg” politi~kog subjekta, onemogu}uje racionalne, produktivne poteze i na tom planu. U tom smislu, posredno, srpsko-hrvatske tenzije ne}e pomo}i Hrvatskoj, dok je to za Srbiju – ravno do Kosova.

Share
Popularno
loading...

SLIČNE VESTI